فرصتی برای اندیشیدن (کمی درنگ )

سؤالات  ارزشیابی درس فارسی سال سوم راهنمایی

1 -   در کدام گزینه آرایه ی ((سجع)) وجود ندارد ؟

الف ) خداوندا  نه شناخت تو را توان ، نه ثنای تو را زبان.           ب )  سپاس باد یزدان دانا و توانا را

ج) بازرگانی را دیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل  بنده و خدمتکار .                     

      د ) شبی در جزیره ی کیش مرا به حجره ی خویش برد .

2 – (( نهاد)) در کدام گزینه غلط مشخّص شده است ؟ 

الف ) گشت غمناک ، دل و جان عقاب                               ب ) پرسش تشنگی را تو آبی ، جوابی

ج ) هم تمام شهیدان تو را می شناسند .                         د ) اینک ای خوب ، فصل غریبی سر آمد .

3 – کدام بیت ((ردیف)) ندارد ؟

الف ) میلاد گل و بهار جان آمد                               برخیز که عید می کشان آمد

ب ) چشمه های خروشان تو را می شناسند            موج های پریشان تو را می شناسند

ج) ابلهی اُشتری دید به چَرا                                    گفت نقشت همه کژ است چِرا

د ) نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد                 عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد

4 -  شعری بیست بیت دارد و مصراع اوّل بیت اوّل آن با تمام مصراع های دوم هم قافیه است  . این شعر در چه قالبی سروده شده است ؟

الف ) قصیده                        ب) غزل                       ج) قطعه                       د ) گزینه ی (الف و ب )

5 –    حذف فعل در کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

الف ) مصاحبت با خردمند ، گنج است و معاشرت با جاهل ، رنج               

 ب ) پادشاه ، باغبانی رادید ، مردی پیر و سالخورده

ج)  من با دیدن دوستم خوشحال شدم و خندان                            

 د ) خداوند دوستدار نیکوکاران است و راستگویان

6 -   آرایه های به کار رفته در کدام گزینه کامل تر ذکر شده است ؟

((در آسمان سینه ی من ابر بغض خفت                   صحرای دل بهانه ی باران گرفته است ))

الف ) تشبیه  ، تشخیص ، مراعات نظیر                                ب ) تشبیه ، تضاد ، تضمین

ج ) تشخیص ، مراعات نظیر ، تضاد                                       د ) تضمین ، مراعات نظیر ، ترادف

7 -  فعل کدام گزینه با بقیّه فرق دارد ؟

الف ) حضرت علی ( ع ) می فرماید .        ب ) حکیم یونانی در دو هزار و پانصد سال پیش نوشته است. 

ج ) فردوسی در شاهنامه می نویسد .                                        د ) سعدی در بوستان می گوید .

8 – کدام گزینه با بقیّه فرق دارد ؟

الف ) سیه –    سیاه              ب ) بیرون  -  برون       ج ) جاودان –   جاویدان          د ) درگه  -   درگاه

9- از نظر ((قالب شعری)) کدام گزینه با بقیّه فرق دارد ؟

الف ) شاهنامه ی فردوسی      ب ) دیوان حافظ    ج ) لیلی و مجنون                      د ) مثنوی مولوی

10 – کدام یک از ویژگی های یک متن جذّاب نیست ؟

الف ) آغاز نیکو          ب ) جملات کوتاه     ج ) پیوستگی و انسجام متن          د ) پایان بندی مناسب

11 -  در کدام گزینه ((نوع فعل)) غلط نوشته شده است ؟

الف ) رفته بودم ( ماضی بعید )                              ب ) دیده باشند ( ماضی التزامی )        

  ج) خورده است ( ماضی استمراری )                  د ) گفتیم ( ماضی ساده )

12 -  کدام یک از جملات غیر ساده با بقیّه فرق دارد؟

الف ) اگر درس بخوانی ، موفّق می شوی .                       ب ) ما تلاش می کنیم و موفّق می شویم .

ج) در صورتی که تلاش کنی ، موفّق می شوی .                 د ) به شرطی می رویم که او بیاید .

13 – کدام یک از اهداف اصلی(( نقد)) نمی باشد ؟

الف ) یافتن عیب ها و کاستی ها      ب ) بهبود گفتار        ج) اصلاح رفتار          د ) تصحیح نوشتار

14 – کدام یک از ویژگی های نثر کهن فارسی نیست ؟

الف ) جمله ها بسیار کوتاه است .                                         ب ) فعل ها در متن فراوانند .

ج ) تکرار فعل ها باعث زیبایی متن می شوند .       د ) با روح خواننده به راحتی ارتباط برقرار نمی کنند .

15 -  در کدام گزینه ((شبکه معنایی)) وجود دارد؟

الف ) آن چه بر روی زمین است از کوه ها و بیابان ها و نهرها و آن چه در میان آسمان و رپزمین است از میغ و باران و برف .

ب ) درخت و گل و شکوفه در بهاران تماشایی هستند .                                    

   ج) شمع و گل و پروانه همه جمعند  .                              د ) خورشید و ماه و انجم ولیل و نهار کرد . 

16 -  کدام گزینه از نظر ((شخص و شمار)) با بقیه فرق دارد ؟

الف ) می شنید                  ب ) می نَهید                  ج) می رَوید                        د) می بَرید

17- کدام گزینه از نظر ((شناسه)) با بقیه متفاوت است ؟

الف ) می آمد                     ب ) می آید                       ج) می دَوَد                          د ) می رَود

18 –  در کدام گزینه ((مفعول)) وجود ندارد ؟    

الف ) آنها درس می خوانند                                    ب ) لقمان را گفتند                   

 ج ) گهی اسرار قرآن باز گوید                                 د ) سلام رساندند

19 -  ترکیب در کدام گزینه ((مضاف و مضافٌ الیه)) است ؟

الف ) آب های چشمه ساران                           ب ) زمین های مزروع                 

  ج ) جمله های نغز                                         د ) مناطق گرمسیری

نوشته شده توسط رضا رضایی در ساعت 21:8 | لینک  |